Vedtekter for Horten Næringsforum

Basert på vedtekter for Horten Handelstandsforening etbl. 1890 og Horten Næringsforening etbl. 24.09.2008.

Vedtektene er revidert 15. februar 2023, på årsmøtet for Horten Næringsforum

 1. Foreningens navn er Horten Næringsforum.

 2. Ved sammenslåing av Horten Handelstandsforening (HHF) og Horten Næringsforening (HNF) beholdes organisasjonsnummeret til HNF. HHF overfører sin egenkapital til HNF hvorav kr l 000 000 avsettes på et fond som skal stå urørt i minimum to år. Bruk av midlene skal godkjennes av to påfølgende årsmøter. l tillegg skal kr 400 000 settes av til aktivitets-skapende formål innen handel og næring. Bruk av disse pengene må ha vedtak på årsmøte.

 3. Foreningens formål er å arbeide for å fremme kultur-, nærings- og handelsinteresser blant næringsdrivende i Horten, gjennom etablering av samarbeid og økt felles forståelse .


 4. Alle som driver næringsvirksomhet i Horten kommune kan opptas som medlemmer.

 5. Foreningen ledes av et styre på minimum 4 og maksimum 8 medlemmer. Det kan velges inntil tre varamedlemmer. Styret må minst bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær. Styrets leder velges ved særskilt valg, forøvrig konstituerer styret seg selv. Styret skal så langt det er mulig sammensettes av flest mulig bransjer.

  Alle styremedlemmer har en funksjonstid på ett eller to år, dog organisert slik at ikke alle er på valg samme år . Varamedlemmer velges for ett eller to år, dog organisert slik at de ikke er på valg samtidig.

 6. Foreningen skal ha autorisert regnskapsfører.

 7. Det skal velges en valgkomite på 3 medlemmer som skal fremme forslag til valg av styremedlemmer. Styret innstiller medlemmer til en valgkomité som skal bestå av 3 medlemmer hvorav en skal være leder. 

 8. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.
  Dette kunngjøres ved skriftlig innkalling til medlemmene med 14 dagers varsel. Valgkomiteens innstilling skal vedlegges innkallingen til årsmøtet.

  Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen den frist som fremkommer av innkallingen. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet ledes av styreleder eller den styreleder utpeker.

 9. Foreningens vedtekter kan endres etter innstilling fra styret. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet, og minst 20 medlemmer må være til ste de.

 10. På årsmøtet skal det behandles følgende faste saker:

  - Styrets beretning med regnskap for foregående år.
  - Budsjett for kommende år.
  - Valg i henhold til vedtektene.
  - Fastsettelse av kontingent.
  - Andre saker som framgår av innkallingen.

 11. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 medlemmer forlanger det.

  Det må skriftlig opplyses hva som ligger til grunn for kravet, og årsmøtet skal kun behandle de saker som framgår av innkallingen.

 12. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og vedtaket gjelder for ett år om gangen.

 13. Foreningen skal legge forholdene til rette for best mulig samarbeid med øvrige interesseforeninger i distriktet til felles beste for medlemmer og for Horten som helhet.

 14. Ved siden av å styrke kultur-, nærings- og handelsinteressene utad, skal foreningen også avholde minst 3 - 4 årlige møter og arrangementer for å bidra til økt faglig kompetanse blant medlemmene på alle plan.

 15. Styret kan oppnevne arbeidsgrupper med konkrete oppgaver for å oppnå foreningens formål.

 16. Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret, men styret kan ekskludere medlemmer som ikke har betalt kontingent pr 31.12.

 17. Oppløsning av foreningen kan skje hvis 2/3 av foreningens medlemmer stemmer for det. Foreningens midler skal i så henseende nyttes til et allmennnyttig formål i Horten.


Versjon 2: Vedtatt på årsmøte 11.03.2019