Årsberetning 2020 Horten Næringsforum

Styrets sammensetning:

Rino Jørgensen (styreleder)

Eirik Østern (styremedlem)

Torleiv Sandvik (økonomiansvarlig)

Karl Jørgen Tofte (fast observatør fra Horten Kommune)

Odd Rune Nærsnes (nestleder)

Michelle Nævra (økonomiansvarlig)

Thomas Brekke (styremedlem)

Therese M. Gjessvåg (sekretær)

Roger Dalseg (styremedlem)

Hans-Christian Auensen (varamedlem)

Cathrine Aashamar Moldeskred (varamedlem)

 

Daglig leder:

Sølvi Foss

 

Valgkomité:

Thomas Solberg

Max Jarle Tangen

Linn Fagerberg

Styremøter:
Det er avholdt jevnlig styremøter, ca. 1 møte pr. måned. Det ble behandlet 94 saker gjennom 2019.
Styret har vedtatt styreinstruks og instruks for daglig leder.

Aktivitet: 
Daglig leder Mette Rosenvinge Kolderup ble sykemeldt ved starten av 2019, og Horten Næringsforum var uten daglig leder i årets første syv måneder. Styret sikret likevel gjennomføring av planlagte aktiviteter i denne perioden. Fra og med august 2019 gikk varamedlem Sølvi Foss inn som vikar for daglig leder, og har ledet Horten Næringsforum gjennom en innholdsrik høst. Det er nå gjort en ny oppdragsavtale med Sølvi Foss, slik at kontinuitet er sikret i 2020.

Horten Næringsforum har hele året samarbeidet med Horten kommune. Næringssjef Karl Jørgen Tofte sitter som observatør i styret. Arrangementene Made in Horten, skolebesøk på ungdomsskoler, næringsfrokoster og foredrag har vært gjennomført som samarbeidsprosjekt mellom Horten kommune og Horten Næringsforum.  

Made in Horten: 
Årets Made in Horten var på USN, Campus Vestfold. Årets messe var fulltegnet, og styret er tilfreds med at dette har blitt et attraktivt arrangement. Tilbakemeldingen fra våre utstillere og besøkende er at Bakkenteigen er et velegnet sted for sånne arrangement.  Made in Horten planlegges videreført på USN i oktober 2020.


Samarbeid skole/næringsliv:
I oktober besøkte Horten Næringsforum og Horten kommune alle byens ungdomsskoler. Temaet var studievalg elevene skal ta de nærmeste årene. Horten Næringsforum ønsker i enda større grad å være synlige for elever som går på skole i Horten.

Næringsfrokoster:
Valghøsten ble sparket i gang med en politikerdebatt på Horten Kino, med hovedfokus på næringspolitikk. Vi kommer til å invitere til nye debatter med våre politikere i 2020. Horten Næringsforum er opptatt av å ha et sterkt næringspolitiske engasjement. Det er viktig at våre politikere sikrer at respektive partiprogram også prioriterer næringspolitikk. På vegne av våre medlemmer vil vi øke fokuset med aktiv påvirkning av næringspolitikken.

Ellers i høst var Horten Kommune og Horten Næringsforum vertskap sammen med @work på næringsfrokost om «balansekunst når livet butter». Her hadde vi fullsatt hus, og et stort engasjement fra salen. I november var vi sammen med Holmestrand Næringsforening vertskap for DNB sitt makroseminar, og måneden ble avsluttet med en miljøfrokost hvor Horten kommune oppfordret bedrifter til å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Horten kommune spanderer kursavgift på bedrifter som ønsker slik sertifisering, og dette oppfordrer vi våre medlemmer til å bli med på.

Når vi nå skal planlegge neste års frokostmøter, er vi opptatt av å beholde den gode spredningen vi har etablert på tema.

Arve Johnsen:
I november var vi sammen med Horten Kommune og Allegro vertskap for besøk av Arve Johnsen. På scenen på Sjømilitære Samfund fikk han besøk av en lokale gjester representert ved toppledere fra Kongsberg Maritime, Norautron, Sensonor, Kongsberg Digital, og selvsagt ordfører Are Karlsen.

Handel i fokus:
Horten Næringsforum har jobbet med julebelysning i Apotekergata og vi bidro med ekstra bevilgning  kr. 50 000,- sist  høst for ny julebelysning. Nissetoget og julegrantenningen som ble gjennomført i 30. november var rekordstort.

Næringspolitikk og attraktivitet:
I høst har vi vært spesielt opptatt av områdereguleringen for Horten Havn, og vi sendte inn et høringsinnspill til kommunen i september. Horten Næringsforum mener områdeplanen i god grad frigjør areal langs sjøen, og at det legges til rette for utvikling av sjønære byområder. Vi mener områdeplanen ivaretar havnas identitet, og at det samtidig gis plass for viktige næringsareal.

Dette er en sak vi kommer til å følge nøye i den videre prosessen.  

Hortenlove:
Politikerne har bevilget midler for drift av Hortenlove i en ny treårsperiode. Horten Næringsforum og Horten kommune er i felleskap opptatt av å sikre at Hortenlove også for neste periode har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre aktiviteter som bygger opp om stolthet og attraktivitet for byen. Styret i Horten Næringsforum fremlegger et budsjett hvor det ikke er lagt inn økonomiske midler til Hortenlove i 2020. Det legges til grunn at det nye styret i Horten Næringsforum sammen med styret i Hortenlove og Horten kommune jobber med å finne midler også fra næringslivet.

Økonomi:
Regnskapet for 2019 viser et underskudd på 328 813,- mot et budsjettert underskudd på 125 000,- Det budsjetteres i 2020 med et overskudd på 16 000,- Styret anser det forsvarlig å budsjettere på denne måten for 2020. Det legges opp til ett ambisiøst mål på medlemsvekst, og det er budsjettert med nødvendige investeringsmidler i driften i den vekstfasen foreningen er inne i. Investeringen skal skape grunnlag for økt økonomisk vekst i en langsiktig plan for å gjøre foreningen mer bærekraftig. For 2020 er det blant annet budsjettert med aktiviteter som vil skape medlemsfordeler for medlemmer av Horten Næringsforum, eksempelvis ved kjøp av bedriftsbilletten hos Publicom. Styret mener det er helt nødvendig med slike tiltak for å kunne tiltrekke seg og beholde medlemmer.

Horten, 09.02.20

  

For styret

Rino S. Jørgensen
Styreleder